تهران، پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، کوشاوران، کوی ۱۶، شماره ۲۵۹۱
021-۳۶۴۲۶۲۳۴-۶

درباره پارسیان تراش صنعت (PTSLTD)

پارسیان تراش صنعت (PTSLTD)

اﺳـﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧـﺪاى رﺣﻤـﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤـﺖ و ﺗﻼش ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻫﻤـﮑﺎران ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻰ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از ﺳـﻰ ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﺋـﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻰ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﻮده و ﺧﺪﻣﺎت ﺷـﺎﯾﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﻧﻔـﺖ و ﮔﺎز، ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﺧﻮدروﯾـﻰ، ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﻟـﻮازم ﺧﺎﻧﮕـﻰ، ورزﺷـﻰ و … اراﺋـﻪ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ.

 

پارسیان تراش صنعت (PTSLTD) ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳـﻰ ﺳـﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺎ ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ روز درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﯾـﻢ و ﺿﻤـﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪى از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت و ﺳـﺨﺖ اﻓﺰارﻫـﺎى ﺣـﻮزه ﺗﺨﺼﺼـﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﺳـﺎزى ﺑـﺎ ﻓﻨﺎورى ﻫـﺎى ﺳـﺮى ﺗﺮاﺷـﻰ، ﻓـﺮزﮐﺎرى و ﺗﺮاﺷـﮑﺎرى، از ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﻣﺠـﺮب و ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑﻬـﺮه ﺑﺮده اﯾـﻢ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﻢ در ﺟﻬـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدى ﮐـﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳـﻰ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻰ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ، از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺮى ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﯿﻢ.

زمینه فعالیت

حوزه و متد فعالیت ما :
طراحی و تولید قطعات صنعتی به روش سری تراشی.
ما در شرکت فنی مهندسی پارسیان تراش صنعت با تجهیز خطوط تولید خود به پیشرفته ترین ماشین آلات تمام اتوماتیک سری تراشی و CNC از کشورهای صاحب تکنولوژی همچون آلمان، سوئیس و ژاپن، خدماتی با کیفیت و کاملا اقتصادی به مراکز، کارخانه جات، و مجموعه های صنعتی و کارگاهی ارائه مینماییم.
قطعه سازی:
ما در شرکت فنی مهندسی پارسیان تراش صنعت ضمن تجهیز کارگاه تراشکاری و فرزکاری علاوه بر پشتیبانی فنی خطوط تولید خودمان اقدام به اخذ سفارش قطعه سازی و انجام پروژه های صنعتی از مراکز بیرونی نموده و طراحی و ساخت انواع قطعات فلزی و غیر فلزی را در دستور کار داشته و آماده ی خدمت رسانی میباشیم.
برخی از صنایع که افتخار همکاری با آنها را داشتیم
شرکت فنی مهندسی پارسیان تراش صنعت از بدو شروع فعالیت خود تاکنون تقریبا با همه صنایع همکاری داشته که میتوان به طور خلاصه از صنایع ذیل نام برد :

آب، برق، گاز، نفت، پتروشیمی، خودرو، آسانسور، لوازم خانگی، برودتی حرارتی، ساختمان، یراقالات، قفل، لوازم روشنایی، لوستر، شیرآلات و …

درباره پارسیان تراش صنعت

Powored by Binacity.com