تهران، پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، کوشاوران، کوی ۱۶، شماره ۲۵۹۱
021-۳۶۴۲۶۲۳۴-۶

شرکت پارسیان تراش صنعت

ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻨـﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻰ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺗـﺮاش ﺻﻨﻌـﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧـﺪاى رﺣﻤـﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤـﺖ و ﺗﻼش ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻫﻤـﮑﺎران ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻰ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از ﺳـﻰ ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﺋـﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻰ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﻮده و ﺧﺪﻣﺎت ﺷـﺎﯾﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﻧﻔـﺖ و ﮔﺎز، ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﺧﻮدروﯾـﻰ، ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﻟـﻮازم ﺧﺎﻧﮕـﻰ، ورزﺷـﻰ و … اراﺋـﻪ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ. ﻣﺎ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳـﻰ ﺳـﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺎ ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ روز درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﯾـﻢ و ﺿﻤـﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪى از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت و ﺳـﺨﺖ اﻓﺰارﻫـﺎى ﺣـﻮزه ﺗﺨﺼﺼـﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﺳـﺎزى ﺑـﺎ ﻓﻨﺎورى ﻫـﺎى ﺳـﺮى ﺗﺮاﺷـﻰ، ﻓـﺮزﮐﺎرى و ﺗﺮاﺷـﮑﺎرى، از ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﻣﺠـﺮب و ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑﻬـﺮه ﺑﺮده اﯾـﻢ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﻢ در ﺟﻬـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدى ﮐـﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳـﻰ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻰ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ، از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺮى ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﯿﻢ.

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ روش ﺳﺮى ﺗﺮاﺷﻰ

ﻣـﺎ در ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻨـﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻰ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺗﺮاش ﺻﻨﻌﺖ ﺑـﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄـﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ازCNC ﺧـﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺗﻤـﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳـﺮى ﺗﺮاﺷـﻰ و ﮐﺸـﻮرﻫﺎى ﺻﺎﺣـﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژى ﻫﻤﭽـﻮن آﻟﻤـﺎن، ﺳـﻮﺋﯿﺲ و ژاﭘـﻦ، ﺧﺪﻣﺎﺗـﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﮐﺎﻣـﻼ اﻗﺘﺼـﺎدى ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﮐﺎرﮔﺎﻫـﻰ اراﺋـﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزى

ﻣـﺎ در ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻨـﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻰ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺗـﺮاش ﺻﻨﻌﺖ ﺿﻤـﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺮاﺷـﮑﺎرى و ﻓـﺮزﮐﺎرى ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻓﻨـﻰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﻣـﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧـﺬ ﺳـﻔﺎرش ﻗﻄﻌﻪ ﺳـﺎزى و اﻧﺠـﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘـﻰ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﺮوﻧـﻰ ﻧﻤﻮده و ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳـﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰى و ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰى را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر داﺷـﺘﻪ و آﻣـﺎده ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـﯿﻢ.

ﺑﺮﺧﻰ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﯿﻢ

ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻨـﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻰ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺗـﺮاش ﺻﻨﻌـﺖ از ﺑﺪو ﺷـﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﻨـﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﻫﻤﮑﺎرى داﺷـﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗـﻮان ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻﻪ از ﺻﻨﺎﯾـﻊ ذﯾﻞ ﻧـﺎم ﺑﺮد. آب، ﺑـﺮق، ﮔﺎز، ﻧﻔـﺖ، ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﻰ، ﺧـﻮدرو، آﺳﺎﻧﺴـﻮر، ﻟـﻮازم ﺧﺎﻧﮕـﻰ، ﺑﺮودﺗـﻰ، ﺣﺮارﺗـﻰ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﯾـﺮاق آﻻت، ﻗﻔـﻞ، ﻟـﻮازم روﺷـﻨﺎﯾﻰ، ﻟﻮﺳـﺘﺮ، ﺷـﯿﺮآﻻت و.

0

پروژه ها

0

مشتریان

0

ماشین آلات

0

محصولات

زمینه فعالیت

ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺗـﺮاش ﺻﻨﻌـﺖ ﺑـﺎ بیش از ۱۰۰ نوع دستگاه از انواع ماشین آلات صنعتی (تراش، فرز، سری تراش های تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک) و استفاده از کادر تخصصی قادر به تولید انواع قطعات در سایز و آلیاژهای مختلف با رعایت الزامات کیفی بوده و آماده ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود می باشد.

در بخش ماشینکاری و سری تراشی شرکت پارسیان تراش صنعت ماشین آلات جنرالی نصب گردیده که می توانند انواع قطعات در اشکال، ابعاد و مواد اوله مختلفی تولید نمایند.
تکنسین های این شرکت با توجه تخصص خود و به کارگیری این ماشین آلات اقدام به تولید انبوه قطعات متنوعی از صنایع مختلف می نمایند.

برای مثال می توان به قطعات متنوعی از آبگرمکن، بخاری، کولر، یخچال، لوستر، قفل، هود، دوچرخه، یراق آلات، لوازم ورزشی، خودروسازی، برودتی و … اشاره نمود.

شرکت پارسیان تراش صنعت

ما در شرکت فنی مهندسی پارسیان تراش صنعت با تجهیز خطوط تولید خود به پیشرفته ترین ماشین آلات تمام اتوماتیک سری تراشی و CNC از کشورهای صاحب تکنولوژی همچون آلمان، سوئیس و ژاپن، خدماتی با کیفیت و کاملا اقتصادی به مراکز، کارخانه جات، و مجموعه های صنعتی و کارگاهی ارائه مینماییم.

Powored by Binacity.com